Dr. Ecki Scholz, Nerissa Rothhardt, Ariana Jablonka